Publicatie

Vakantieparkadressen in beeld

Thema: Toeristisch aanbod

Cover CBS publicatie Vakantieparkadressen in beeld

In opdracht van de Landelijke Data Alliantie heeft het CBS een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden op op basis van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Topografie (BRT) inzicht te krijgen in de aanwezige vakantieparken in Nederland. Hiervoor hebben zij de resultaten van een eerder uitgevoerde analyse op adresgegevens van het kadaster vergeleken met provinciale bestanden met vakantieparkadressen. Hierin was niet alleen interesse vanuit de LDA. Ook vanuit het project Zicht op Ondermijning (ZoO) - Vakantieparken (Ministerie van BZK) is er behoefte aan aanboddata op dit vlak.

Er is op dit moment geen landelijke registratie waarin de vakantieparken en onderliggende adressen van recreatiewoningen goed in beeld zijn. Daarom wordt er veelal gebruik gemaakt van alternatieve databronnen, waaronder registraties die de afzonderlijke provincies bijhouden van bij hen bekende vakantieparkadressen. Vorig jaar heeft het Kadaster een onderzoek gedaan voor de LDA waarin zij vakantieparkadressen in beeld hebben gebracht op basis van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Topografie (BRT). Aan het CBS is gevraagd of zij een verkennend onderzoek kunnen uitvoeren naar de mogelijkheden om op basis van de BAG en BRT een landelijke registratie van vakantieparkadressen op te zetten. Een belangrijk onderdeel hiervan is de uitkomsten te vergelijken met de vakantieparkadressen aangeleverd door de afzonderlijke provincies uit het ZoO - Vakantieparkenproject. Dit rapport beschrijft de uitkomsten en conclusies van deze verkenning.

Enkele conclusies:

  • Gebruik maken van beide databestanden levert meer unieke vakantieparkadressen op. Tweederde van de adressen komt namelijk in beide bestanden voor. Het kadasterbestand levert 20% van de adressen op, 12% wordt toegevoegd vanuit de provinciebestanden. Er zijn hierbij wel significante verschillen tussen provincies.
  • Een deel van de verschillen wordt verklaard door gehanteerde definities. Zo bevat het Kadasterbestand alleen verblijfsobjecten, stand- en ligplaatsen zijn niet meegenomen. In de provinciebestanden kwamen wel standplaatsen voor. Het belang van afspraken maken over definities is dus evident.
  • Het gebruik maken van het kadasterbestand heeft enkele duidelijk voordelen, zo is het landelijk dekkend, gebaseerd op openbare bronnen, is de dekking relatief goed en kan de methode relatief eenvoudig uitgebreid worden met standplaatsen uit de BAG. Nadelen zijn er echter ook: de 'administratieve werkelijkheid' kan afwijken van de daadwerkelijke sitiatie. Je mist bij openbare bestanden de lokale kennis over de vakantieparken.

Het uiteindelijke advies op basis van deze pilot is dat een combinatie van kadasterdata met provinciale/ regionale bestanden het beste is. Zodat de lokale kennis ook een plek krijgt, met een betere kwaliteit van de dataset tot gevolg.

Rapport Vakantieparkadressen in beeld

Lees hier alles over de uitgevoerde verkenning naar vakantieparkadressen in Nederland.

Download het rapport