Gebruiksvoorwaarden

Het programmabureau van de LDA is gevestigd bij NBTC Holland Marketing.

Belangrijk: alle bezoekers dienen dit te lezen

1. Definities

1.1 Bezoeker = een ieder die de Site van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) bezoekt of van (een deel van) de NBTC Site of de Informatie gebruik maakt. Informatie = gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden enz, die zich op de NBTC Site bevinden. NBTC = Stichting Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, waarvan de afgekorte naam luidt Netherlands Board of Tourism & Conventions, gevestigd in Den Haag, Nederland. NBTC Site = alle pagina's, in welke taal dan ook, waar deze Sitevoorwaarden door het NBTC op van toepassing zijn verklaard of waarop door het NBTC naar deze Sitevoorwaarden wordt verwezen. Sitevoorwaarden = de voorwaarden zoals hieronder weergegeven.

2. Toepasselijkheid

2.1 Op het bezoek van de NBTC Site en het gebruik van de Informatie (waaronder alle aanbiedingen op de NBTC Site en alle diensten die het NBTC verleent) zijn deze Sitevoorwaarden van toepassing. Indien de Bezoeker de Sitevoorwaarden niet wenst te aanvaarden, kan de Bezoeker geen gebruik maken van de NBTC Site en de door het NBTC aangeboden aanbiedingen en diensten. 2.2 Het NBTC heeft het recht de Sitevoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te wijzigen. Het NBTC zal de Bezoeker op de hoogte stellen van eventuele aanpassingen of wijzigingen door aankondiging hiervan op de homepage van de NBTC Site.

3. Eigendoms- en gebruikersrechten

3.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, op de NBTC Site en de Informatie bij het NBTC. 3.2 De Bezoeker is ten aanzien van de NBTC Site en de Informatie slechts bevoegd de NBTC Site door te bladeren en de informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een harde schijf of een ander opslagmedium. Op alle reproducties dient de copyright vermelding (©Netherlands Board of Tourism & Conventions 2018 of ©Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen 2018) duidelijk zichtbaar te zijn. 3.3 De Informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet afzonderlijk van de begeleidende tekst worden gebruikt. Geen enkel deel van de NBTC Site mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website of worden geframed. 3.4 De Bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NBTC, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de NBTC Site en enige andere (internet) site, (meta) search engine of computer netwerk 3.5 Ieder ander gebruik dan hiervoor aangegeven, is niet toegestaan. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Sitevoorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden. 3.6 Bij gebruik of reproductie in strijd met deze bepalingen zal de inbreuk makende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete verschuldigd zijn van EUR 5.000,-. De inbreuk makende partij dient zijn inbreuk makende handelingen direct te staken en is voor elke dag dat deze inbreuk voortduurt, na hiervan door het NBTC op de hoogte te zijn gesteld, bovenop de voorgaande boete een bedrag verschuldigd van EUR 250,-. 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Hoewel het NBTC ernaar streeft dat de informatie juist is, geeft het NBTC geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de informatie of de NBTC Site. 4.2 De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en de bezoeker zal de informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen. 4.3 Het NBTC is niet aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van: (a) het gebruik of de inhoud van de NBTC Site of de informatie; (b) het gebruik of de inhoud van informatie op enige site waarnaar op de NBTC Site een link is opgenomen of enige site waarop een link is opgenomen naar de NBTC Site; (c) inbreuk door (het gebruik van) de NBTC Site of de informatie op rechten van derden. Het voorgaande geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het NBTC. 4.4 Indien via de NBTC Site overeenkomsten tussen de bezoeker en derden tot stand komen is het NBTC op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze Sitevoorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en het NBTC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van dergelijke transacties of de gevolgen daarvan. 4.5 Hoewel het NBTC ernaar streeft dat de NBTC Site gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, is het NBTC niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de NBTC Site om welke reden dan ook. Toegang tot de NBTC Site mag tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing. Het NBTC heeft te allen tijde het recht om een bezoeker of andere partij zonder opgave van redenen toegang tot de NBTC Site te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen. Het NBTC is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hiervan.

5. Apparatuur

5.1 De Bezoeker is verantwoordelijk voor de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van alle telefonie, computer hardware en andere apparatuur benodigd om de NBTC Site te bezoeken en gebruiken. Het NBTC is niet aansprakelijk voor schade aan de apparatuur van de Bezoeker veroorzaakt door het gebruik of bezoek van de NBTC Site. 

6. Persoonlijke informatie

6.1 Tijdens het bezoek van de NBTC Site wordt persoonlijke informatie van de Bezoeker verzameld en verwerkt door het NBTC. Informatie over de verzameling en de verwerking van deze persoonlijke informatie is te vinden in de Privacy Policy van het NBTC.

7. Toepasselijk recht en geschillen

7.1 De Sitevoorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de Bezoeker en het NBTC wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland. Dit heeft geen gevolgen voor het beroep dat een bezoeker kan doen op lokale of internationale regelgeving of verdragen, uitsluitend voorzover dit dwingend rechtelijke bepalingen zijn en deze van toepassing zijn op de relatie tussen het NBTC en de bezoeker. 7.2 De bezoeker is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving van het land waarvandaan de bezoeker de NBTC Site bezoekt. 7.3 Indien deze Sitevoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn die in strekking en werking het meest aansluit bij, het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van), deze Sitevoorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is. 7.4 Deze Site Voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie zal deze Nederlandse tekst dan ook bepalend zijn. 7.5 Op de overeenkomst, gesloten met het NBTC, zijn de algemene voorwaarden van het NBTC van toepassing. Meer informatie over de algemene voorwaarden kunt u hier vinden.

U kunt contact opnemen met Stichting Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen onder het volgende adres: 

Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen  Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27192610  Kantoor: Prinses Catharina Amaliastraat 5, 2496 XD Den Haag, Nederland  Postadres: Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, Postbus 63470, 2502 JL Den Haag, Nederland  E-mail: privacy@holland.com

Den Haag, 8 mei 2018