Luchtfoto Aquaduct Veluwemeer in Harderwijk
Copyright: © Robin Utrecht via Hollandse Hoogte / ANP Foto

Ambitie

De Landelijke Data Alliantie (LDA) heeft de ambitie om te komen tot één landelijk kennisnetwerk. Hierin willen we beschikbare data en inzichten over toerisme van, naar en in Nederland samenbrengen, delen en waar nodig versterken. Ons doel: meer datagedreven beleidsbeslissingen en een grotere concurrentiekracht van ondernemers.

De LDA verbindt hiertoe relevante partijen en stuurt aan op kennisdeling. Kerntaken zijn agenderen, afstemmen en coördineren.

Agenderen

We bevorderen en stimuleren de beschikbaarheid van relevante data en inzichten voor de toeristische sector. We ondersteunen stakeholders bijvoorbeeld bij het agenderen van het belang van goede data ten behoeve van beleidskeuzes op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Leidend hierin is het gezamenlijk geformuleerde werkprogramma.

Afstemmen

Door definities, bronnen en onderzoeksmethoden af te stemmen, worden onderzoeksresultaten beter vergelijkbaar. Hiernaast richten we ons op het delen van kennis en informatie, zoals persberichtgeving en aankondigingen van interessante bijeenkomsten. Belangrijk is ook de afstemming over de invulling van blinde vlekken in de beschikbare data en inzichten. Dit doen we bijvoorbeeld binnen onderzoeksprogramma’s van deelnemers, of een samenwerking als het Data & Development Lab.

Coördineren

Kennisdeling vraagt om coördinatie. Ook hierin is het werkprogramma leidend. Verspreiding van de verkregen inzichten gebeurt via onze kennisdagen en via communicatiekanalen van deelnemers, andere netwerken en overlegorganen. Hiernaast delen we onderzoeksinitiatieven en nieuwsberichten uiteraard op deze website.