Copyright: Beeldbank NBTC
Projecten

Pilot Inzicht in vrijetijdsgedrag van Nederlanders met het NVP

Er is bij beleidsmakers en marketeers behoefte aan een beter beeld van het recreatieve verplaatsingsgedrag van inwoners en toeristen en bezoekersstromen. Het gaat over de vraag: hoe bewegen bezoekers zich door een gebied en door het land? Data en inzichten op dit gebied zijn cruciaal om de juiste beleidskeuzes te kunnen maken en de uitdaging van een goed bezoekersmanagement het hoofd te bieden. Mede als gevolg van de coronapandemie en de druk op de openbare ruimte door bewoners en bezoekers die willen recreëren, is deze behoefte nog prominenter dan eerst.

Goede databronnen over recreatief verplaatsingsgedrag ontbreken echter nog. In deze pilot doen we ervaring op met nieuwe methoden en technieken om bezoekersstromen in kaart te brengen van Nederlanders (zowel de eigen inwoners van een gebied als de bezoekers van het gebied).  

Er zijn inmiddels meerdere mogelijkheden om data te verzamelen over hoe mensen zich bewegen in een gebied of land. Hiervoor zijn GPS-data nuttig. Mensen volgen via GPS-data kan via mobiele apps, losse GPS-trackers, verplaatsingspanels of Location History Data van Google. Na uitvoerige afweging van de voor- en nadelen wordt in deze pilot gewerkt met inzichten vanuit verplaatsingspanels. De hieronder beschreven pilot richt zich specifiek op informatie over het recreatieve verplaatsingsgedrag van Nederlanders. 

Het Nederlands Verplaatsingspanel leent zich goed om data te verzamelen over het recreatief verplaatsingsgedrag van Nederlanders. Dat kan door gegevens te verzamelen over activiteiten die populair zijn om in de vrije tijd te ondernemen of die veel druk leggen op de publieke ruimte. Deze data maken het mogelijk om recreatief gedrag te monitoren in termen van aantallen bezoekers, bezoekduur en populaire locaties. Ook is het mogelijk om personen die een activiteit ondernemen of een locatie bezoeken aanvullend gerichte vragen te stellen kort na het bezoek, bijvoorbeeld over het reisgezelschap of de bestedingen. Daarnaast maakt deze pilot duidelijk of uit deze verplaatsingsdata afgelegde routes tijdens recreatie in natuurgebieden af te leiden zijn. Die informatie verhoogt de relevantie en kwaliteit van de data. 

Deze pilot vindt plaats in een middelgrote stad in Nederland, Delft, en in een regio met veel natuur, de regio Utrechtse Heuvelrug waar ook het Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug ligt. De keuze voor deze gebieden komt door de veelzijdigheid van Nederland en de uitdagingen in het managen van bezoekers in de publieke ruimte in een stad en in een natuurgebied. Zo kunnen de inzichten met elkaar worden vergeleken en kan worden geconcludeerd of deze methode voor beide typen gebieden voldoende meerwaarde biedt. Indien dat zo is, ontstaat bij landelijke uitrol een goed beeld van het vrijetijdsgedrag van Nederlanders. Bij continue meten worden veranderingen in het verplaatsingsgedrag sneller opgemerkt en kan beter ingespeeld worden op veranderingen.

Doel

Het doel van de pilot is om gedetailleerde inzichten te verzamelen over recreatief verplaatsingsgedrag van Nederlanders in twee openbare gebieden, de Utrechtse Heuvelrug en Delft. Onderzocht wordt of de verzamelde data een goed alternatief zijn voor traditioneel consumentenonderzoek en een structurele databron kan worden voor de databasis van de LDA. Naast de waarde van bestemmingsdata moet de pilot ook de vraag beantwoorden in of tracing-data (routedata) meerwaarde bieden voor natuurgebieden.  

Resultaat

Het resultaat is een antwoord op de vraag of de verzamelde data via het Nederlands Verplaatsingspanel een goed alternatief zijn voor data uit traditioneel consumentenonderzoek (zoals bijvoorbeeld het CVTO). Zo ja, dan kan deze techniek in de nabije toekomst de bestaande onderzoeksmethoden deels of volledig vervangen. Belangrijke vragen daarbij zijn of deze techniek een voldoende betrouwbaar en representatief beeld voor een gebied kan opleveren, hoe gedetailleerd de verkregen inzichten zijn en of daarmee een beter beeld ontstaat dan er nu is vanuit de huidige onderzoeken. 

Planning

De pilot is inmiddels afgerond en de resultaten en learnings zijn gedeeld met de werkgroep en begeleidingsgroep van de pilot. Er volgt in februari een verslag waarin de resultaten en learnings van de pilot zijn terug te vinden. In deze maand wordt ook in overleg met de werkgroep besloten of het NVP een geschikte methode is voor een nieuw vrijetijdsonderzoek. Bij een positief besluit zal er toegewerkt worden naar een advies over de meest wenselijke en haalbare onderzoeksopzet en dient er voldoende financieel commitment te komen.

Deelnemers

De projectleiding van deze pilot is bij NBTC belegd. Het consortium achter het Nederlands Verplaatsingspanel voert deze pilot uit. Voor de pilot is een begeleidingsgroep ingesteld die bestaat uit diverse deelnemers van de LDA, zoals provincies, DMO’s, CELTH en een universiteit.

Bekijk meer over dit onderwerp