Nieuwe monitor binnenlandse vakanties

In 2021 is het CBS zelf gestart met het uitvoeren van het onderzoek naar het vakantiegedrag van Nederlanders en gaat het hierover rapporteren. Binnen de LDA is in het afgelopen jaar gezamenlijk gesproken over hoe de wensen en behoeften van de deelnemers een plek kunnen krijgen in het nieuwe onderzoek. Dit heeft geleid tot een nieuwe monitor van vakantiegedrag van Nederlanders met een zo groot mogelijke maatschappelijke waarde.

Doel 

Dit project leidt tot een nieuwe monitor van vakantiegedrag van Nederlanders met een zo groot mogelijke maatschappelijke waarde. In LDA verband stemmen we verder af over de kennisdeling vanuit dit onderzoek, met als doel de inzichten zo toegankelijk mogelijk te maken voor de geïnteresseerden.

Resultaat

De nieuwe monitor leidt tot een onderzoek dat standaard veel data en inzichten oplevert over de Nederlandse vakantiemarkt. De inzichten zijn ook op provinciaal, en bij voorkeur op regionaal niveau relevant. We overleggen hoe de inzichten uit het onderzoek het beste gedeeld kunnen worden.

Planning

Start veldwerk vanaf Q1 2021. Eerste onderzoeksresultaten volgen begin 2022. Er wordt momenteel gekeken naar de inhoud van de tussenrapportage over het eerste jaar. Verder worden er stappen gezet voor de ontwikkeling van een dashboard.

Deelnemers

Het CBS voert dit onderzoek uit. Nauw overleg vanuit de LDA vindt plaats tussen het CBS, NBTC en verschillende onderzoekers bij provincies en DMO’s en adviesbureaus.