Wandelen in het waterberging- en inundatiegebied Schalkwijk
Copyright: © Gerard Til via Hollandse Hoogte / ANP Foto
Categorie:Artikel

Pilot Datahub en voorspelmodel Overijssel

Binnen de vrijetijdseconomie willen we steeds meer datagedreven werken. Om de dataontsluiting in de sector te verbeteren heeft MarketingOost het initiatief genomen om een datahub te ontwikkelen: de Datahub vrijetijdseconomie Overijssel. De datahub is inmiddels gelanceerd en in de samenvatting is meer te lezen over de learnings van dit project.

Datahub vrijetijdseconomie Overrijsel

In de Datahub is een overzicht van alle beschikbare en herbruikbare data van de vrijetijdseconomie van MarketingOost en betrokken partners te vinden. Toegankelijkheid en overzichtelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten geweest bij de ontwikkeling van de datahub. Gebruikers stuiten niet op eindeloze tabellen en modellen, maar op heldere informatie waarmee ze direct aan de slag kunnen. Vooral het totaaloverzicht is belangrijk, zegt Wendy Weijdema. “We onderzoeken in onze sector voortdurend voorzieningen, capaciteit en bezoekersstromen en beschikken over ontzettend veel informatie over natuur, landschap, routes en cultuurhistorie, maar een goed overzicht ontbreekt. Nu is dat complete beeld van een gebied er wél en heb je toegang tot regionale en landelijke data. Dankzij dit unieke dataplatform kunnen ondernemers en overheden veel beter inspelen op trends, ontwikkelingen en actuele thema’s. Ze maken beslissingen aan de hand van feiten en cijfers.”

Een belangrijk vraagstuk is het ontwikkelen van een voorspelmodel ten behoeve van bezoekersmanagement. Big data-onderzoek via het platform maakt het mogelijk om op basis van de historische en real-time data uitspraken (voorspellingen) te doen over de toekomst. In de pilot is onderzocht op welke manier dit initiatief toekomstbestendig en schaalbaar gemaakt kan worden.

Door op basis van de aanwezige big databronnen op het platform voorspellingen te maken:

  • kan beter worden ingespeeld op de guest journey (vooraf bezoekers verleiden met rust en ruimte, maar wel op basis van hun wensen en behoeften);
  • kunnen overheden betere (beleids)keuzes maken (onder andere door middel van crowd management, maar ook door gebiedsontwikkeling om bezoekers te verleiden naar andere plekken);
  • kunnen ondernemers hun business optimaliseren (onder andere door beter inzicht in inzet van personeel en type bezoekers).

Doel pilot

Een bijdrage leveren aan de verdere opschaling en inrichting van een dynamische datahub, waarmee het mogelijk is om een voorspellingsmodel te ontwikkelen voor beter bezoekersmanagement op basis van big data en real-time informatie. De datahub verbetert de toegankelijkheid van de data voor de toeristische sector.

Resultaat

Het resultaat is de realisatie van een datahub om data over de sector goed te ontsluiten, met elkaar te delen en meer inzicht te krijgen in bezoekersstromen en -gedrag. Aan dit inzicht draagt ook het voorspellingsmodel bij dat op het platform draait. De opzet van de datahub is schaalbaar, zodat deze eventueel ook in andere regio’s of provincies geïmplementeerd kan worden. Klik hier om de datahub te bezoeken! De belangrijkste learnings en meer over de achtergrond van de pilot zijn te lezen in de samenvatting.

Samenvatting

Lees hier de learnings van de pilot

Samenvatting pilot Datahub en voorspellingsmodel

Vervolgstappen voorspelmodel

De datahub is inmiddels opgeleverd en wordt de komende jaren verder ontwikkeld. Eind juli 2021 is er een conceptversie van het dashboard voor het voorspellingsmodel opgeleverd. In 2022 worden er verschillende vervolgstappen uitgevoerd voor het voorspelmodel. Deze zal staan in het teken van werken richting een vertaling van deze formule naar provinciaal niveau. De ideaalsituatie is er een waarin een netwerk aan verkeersmeetpunten een eerste orde kan vormen in het voorspellen van toeristische drukte voor de gehele provincie en waar aanvullende data zorgt voor een detailbeeld van aangemerkte toeristische hotspots op kleiner schaalniveau. Een rapportage van deze bevindingen zal bij afronding van de pilot via de LDA website worden gedeeld.

Deelnemers

De datahub van MarketingOost is een pilotproject van de provincie Overijssel als onderdeel van de monitor bezoekersstromen en van de Landelijke Data Alliantie (LDA), een open netwerk van alle partijen in Nederland die behoefte hebben aan data en inzichten over toerisme van, naar en in ons land. De hub is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het initiatief mogelijk gemaakt.