Pythonbrug Amsterdam
Copyright: © Hexashots_Olivier Groot
Categorie:Nieuwsberichten

KNEITER-Leidraad voor betere vergelijkbaarheid van economische impactanalyses toerisme en recreatie

De (verwachte) economische impact is een van de belangrijkste redenen voor overheden om toerisme en recreatie te stimuleren. Het berekenen van die economische impact gebeurt in Nederland echter op veel verschillende manieren. Dit maakt uitkomsten onvergelijkbaar, waardoor het voor beleidsmakers lastig is om goed gemotiveerde keuzes te maken. De nieuwe KNEITER-leidraad draagt bij aan betere en meer vergelijkbare (voorstellen voor) economische impactstudies, op basis waarvan betere beslissingen genomen kunnen worden.

Het Kennisnetwerk Economische Impactanalyses Toerisme En Recreatie (KNEITER) introduceert samen met het Data & Development Lab (DDL) een nieuwe leidraad voor economische impactanalyses binnen toerisme en recreatie. Het doel? De kwaliteit en vergelijkbaarheid verbeteren van economische impactstudies in toerisme en recreatie, zodat betere en gerichte beslissingen genomen kunnen worden.

Berekenen van economische impacts

Nederland kent vele partijen die economische impactstudies uitvoeren in de toeristische en recreatieve sector. Zij berekenen de (in)directe impacts op verschillende manieren en gebruiken andere bronnen en andere definities. Deze grote diversiteit leidt tot onvergelijkbaarheid van uitkomsten (over de tijd en tussen regio’s) van studies naar economische impacts. Dit maakt het voor beleidsmakers lastig om de uitkomsten te interpreteren en goed gemotiveerde keuzes te maken voor welk onderzoeksbureau en welke aanpak zij kiezen.

KNEITER-Leidraad

Vanuit beleidsmakers is er veel behoefte om te komen tot (1) een kwaliteitsverhoging van studies naar economische impacts en (2) de uitkomsten daarvan beter te kunnen vergelijken over tijd en ruimte. Om een oplossing te vinden voor bovenstaand probleem is besloten een leidraad te ontwikkelen voor studies naar de economische impacts van toerisme en recreatie. De leidraad maakt duidelijk wat de minimale kwaliteitseisen zijn waaraan een dergelijke studie moet voldoen, als het gaat om databronnen, methodes en definities. In dat opzicht zorgt de KNEITER-Leidraad voor standaardisatie.

De KNEITER-Leidraad biedt echter ook flexibiliteit: binnen elke economische impactstudie worden keuzes gemaakt. De aanpak moet worden aangepast aan de concrete situatie, de specifieke wensen van de opdrachtgever, de beschikbare data, het budget en bijzonderheden in de regio. De KNEITER-Leidraad maakt daarom ook duidelijk welke keuzes mogelijk zijn, wat de consequenties daarvan zijn en beschrijft hoe hier over gerapporteerd moet worden.

Het uiteindelijke doel is dat de KNEITER-Leidraad bijdraagt aan betere en meer vergelijkbare economische impactstudies, op basis waarvan betere beslissingen genomen kunnen worden.

Toelichting bij de handleiding voor opdrachtgevers:

Naast de Leidraad is er een handleiding specifiek voor opdrachtgevers samengesteld. In deze handleiding wordt antwoord gegeven op drie vragen:

  1. Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor een opdrachtgever bij het formuleren van een opdracht voor een economische impactanalyse binnen toerisme en recreatie?
  2. Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor een opdrachtgever bij het beoordelen van een offerte voor een economische impactanalyse binnen toerisme en recreatie?
  3. Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor een opdrachtgever bij het beoordelen van het resultaat van een economische impactanalyse binnen toerisme en recreatie?

 Met deze handleiding kan de opdrachtgever de opdracht meer gericht formuleren, zodat er beter vergelijkbare offertes kunnen worden samengesteld. Deze offertes kunnen vervolgens beter vergeleken en beoordeeld worden. Met deze handleiding kan ook het resultaat van de studie beter worden geïnterpreteerd en benut.

Toelichting bij het verantwoordingsformat

In het verantwoordingsformat, dat bijgevoegd dient te worden bij een studie uitgevoerd op basis van de KNEITER-leidraad, vragen we de uitvoerder van economische impactstudie binnen toerisme en recreatie de belangrijkste uitgangs- en aandachtspunten te beschrijven. Het ingevulde format dient als naslagwerk, zodat snel na te gaan is hoe met de belangrijkste aandachtspunten is omgegaan en draagt bij aan de vergelijkbaarheid van economische impactstudies. Het format bestaat uit een aantal in te vullen velden met (waar relevant) verwijzing naar de stappen in de KNEITER-Leidraad. Bij de KWALITEITSEISEN (per blok/stap), kunt u kiezen de eis volledig uit te werken of te verwijzen naar passages in het onderzoekrapport.

Bekijk meer over dit onderwerp