Categorie:Nieuwsberichten

Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector geactualiseerd

De resultaten van de Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector zijn geactualiseerd en nu online beschikbaar. De monitor geeft inzicht in onder meer het aantal bedrijven, banen, baankenmerken en arbeidsmobiliteit en biedt de mogelijkheid om alle arbeidsmarktinformatie op provinciaal en regionaal niveau te analyseren. De monitor is een samenwerking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, leden van Gastvrij Nederland en NBTC en wordt jaarlijks geactualiseerd.

Resultaten Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector 2022

In 2021 telde Nederland ruim 146.000 bedrijven binnen de gastvrijheidssector. Dit is ca. 7% van het totaal aantal bedrijven in Nederland. In 10 jaar tijd is het aantal bedrijven in de sector met 66% gegroeid. Na een afvlakkende groei tijdens de coronapandemie is het aantal bedrijven in 2021 weer gestegen met 6% ten opzichte van 2020. Ook het aantal fte's steeg weer in 2021 met 7%, na een flinke daling in het jaar daarvoor (-16%). Het aantal fte’s in de sector ligt hiermee op 90% t.o.v. de periode voor corona (2019).
Circa 50% van de werkenden in de gastvrijheidssector heeft een contract voor bepaalde tijd. Opvallend is dat het aandeel tijdelijke contracten in 2021 is toegenomen (van 41% naar 50%).
Ook zien we dat de instroom in de sector na jaren van daling weer is toegenomen (28%). Daarmee is de instroom hoger dan de uitstroom (20%). In 2020 zagen we een enorme uitstroom van personeel (40%). In 2021 is de uitstroom dus flink gedaald en ligt het aandeel zelfs iets lager dan voor de coronacrisis (24%, 2019).
Tot slot zien we dat de gastvrijheidssector een relatief laag ziektepercentage kent (3,4% t.o.v. 4,3% landelijk). Dit percentage is gelijk gebleven ten opzichte van voorgaande jaren.

Persoonskenmerken

De gemiddelde leeftijd van werkenden neemt na een stijging in de coronaperiode weer af. De gemiddelde leeftijd in de sector blijft daarmee lager dan in de totale arbeidsmarkt (36 jaar t.o.v. 41 jaar).
Net als voorgaande jaren biedt de sector werk aan een relatief groot percentage lageropgeleiden. In 2021 bedroeg het percentage lageropgeleiden 27%, tegenover 18% in de totale arbeidsmarkt.
Daarnaast heeft een relatief groot aandeel van de werkenden in de gastvrijheidssector een migratieachtergrond, 33% ten opzichte van 25% van de totale arbeidsmarkt.

Vooruitblik 2022

In de eerste drie kwartalen van 2022 zet de positieve ontwikkeling van het aantal fte's door. Vooral in het tweede kwartaal is het aantal fte’s met 23% toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het aantal fte’s ligt daarmee nog net onder het niveau van 2019. De toename van de instroom zet door in 2022, deze is echter minder hoog in vergelijking met vorig jaar.

Over de Arbeidsmarktmonitor

In 2019 is NBTC gestart met de Arbeidsmarktmonitor Toerisme om meer inzicht te krijgen in de toeristische arbeidsmarkt. De afgelopen jaren is de monitor verbreed tot de huidige Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector in samenwerking met leden van Gastvrij Nederland: VVEM, KNV, HISWA-RECRON, Club van Elf, CLC-Vecta, KHN, SVH, ANVR. De monitor geeft de benodigde inzichten om te sturen op onder meer imago, de professionaliteit en de aantrekkelijkheid van de sector als werkgever. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt zijn deze inzichten dus van groot belang. De verbreding van de monitor heeft mede plaats kunnen vinden door een financiële bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat. De Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector 2022 bevat cijfers van 2021 en deels van 2022.

Wil jij weten hoe de arbeidsmarkt er in jouw regio uit ziet? Of wil je zelf analyses maken binnen een bepaalde subbranche? Bekijk dan ons nieuwe dashboard Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector 2022. Daarnaast is er een samenvatting beschikbaar met de belangrijkste resultaten. Op deze site vind je ook meer informatie over de achtergrond van dit project.

Bekijk meer over dit onderwerp