Onderzoeksthema’s

De werkagenda van de LDA kent vier thema’s. Deze thema’s komen voort uit een brede inventarisatie van wat onze stakeholders belangrijk vinden. Ze dragen dan ook allemaal bij aan de vraagstukken die spelen binnen de strategische pijlers van Perspectief 2030. Elk thema kent specifieke vraagstukken en doelen waar wij ons de komende vijf jaar op richten.

Er is behoefte aan actuele gegevens over de bezoekers die we ontvangen.

Goed zicht is nodig op de customer journey van bezoekers en hun verplaatsingen in Nederland.

Categorie: Artikel

Impact van toerisme

De impact van toerisme reikt verder dan economische effecten als bestedingen en werkgelegenheid.

Categorie: Artikel

Toeristisch aanbod

Naast de vraagzijde is kennis nodig over de aanbodzijde van toerisme en recreatie in ons land.

Categorie: Artikel

Onderlinge afstemming

Inzicht in en gezamenlijke afstemming over definities, bronnen en methodieken is een randvoorwaarde.

Op weg naar een stevig kennisfundament

Beter inzicht in toerisme van, naar en in Nederland hangt samen met verdieping en actualisatie van gegevens en vergelijkbaarheid tussen regio’s. Kennisdeling en een goede afstemming over bestaand en toekomstig onderzoek is hiervoor cruciaal. Met deze focus leggen we vanuit de LDA gezamenlijk de basis voor een stevig kennisfundament.