Publicatie

KNEITER-leidraad

Thema: Impact van toerisme

Het Kennisnetwerk Economische Impactanalyses Toerisme En Recreatie (KNEITER) heeft samen met het Data & Development Lab (DDL) een nieuwe leidraad voor economische impactanalyses binnen toerisme en recreatie geïntroduceerd. Het doel van deze KNEITER-leidraad is om de kwaliteit en vergelijkbaarheid te verbeteren van economische impactstudies in toerisme en recreatie, zodat betere en gerichte beslissingen genomen kunnen worden.

Bron: DDL, 2021

Vanuit beleidsmakers is er veel behoefte om te komen tot (1) een kwaliteitsverhoging van studies naar economische impacts en (2) de uitkomsten daarvan beter te kunnen vergelijken over tijd en ruimte. Daarom is deze leidraad ontwikkeld voor studies naar de economische impacts van toerisme en recreatie. De leidraad maakt duidelijk wat de minimale kwaliteitseisen zijn waaraan een dergelijke studie moet voldoen, als het gaat om databronnen, methodes en definities. In dat opzicht zorgt de KNEITER-leidraad voor standaardisatie.

De KNEITER-leidraad biedt echter ook flexibiliteit: binnen elke economische impactstudie worden keuzes gemaakt. De aanpak moet worden aangepast aan de concrete situatie, de specifieke wensen van de opdrachtgever, de beschikbare data, het budget en bijzonderheden in de regio. De KNEITER-leidraad maakt daarom ook duidelijk welke keuzes mogelijk zijn, wat de consequenties daarvan zijn en beschrijft hoe hier over gerapporteerd moet worden.

Bekijk de KNEITER-leidraad

Download de publicatie

Toelichting bij de handleiding voor opdrachtgevers:

Naast de leidraad is er een handleiding specifiek voor opdrachtgevers samengesteld. In deze handleiding wordt antwoord gegeven op drie vragen:

1. Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor een opdrachtgever bij het formuleren van een opdracht voor een economische impactanalyse binnen toerisme en recreatie?
2. Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor een opdrachtgever bij het beoordelen van een offerte voor een economische impactanalyse binnen toerisme en recreatie?
3. Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor een opdrachtgever bij het beoordelen van het resultaat van een economische impactanalyse binnen toerisme en recreatie?

Met deze handleiding kan de opdrachtgever de opdracht meer gericht formuleren, zodat er beter vergelijkbare offertes kunnen worden samengesteld. Deze offertes kunnen vervolgens beter vergeleken en beoordeeld worden. Met deze handleiding kan ook het resultaat van de studie beter worden geïnterpreteerd en benut.

Handleiding voor opdrachtgevers

Download PDF

Toelichting bij het verantwoordingsformat

In het verantwoordingsformat, dat bijgevoegd dient te worden bij een studie uitgevoerd op basis van de KNEITER-leidraad, vragen we de uitvoerder van economische impactstudie binnen toerisme en recreatie de belangrijkste uitgangs- en aandachtspunten te beschrijven. Het ingevulde format dient als naslagwerk, zodat snel na te gaan is hoe met de belangrijkste aandachtspunten is omgegaan en draagt bij aan de vergelijkbaarheid van economische impactstudies. Het format bestaat uit een aantal in te vullen velden met (waar relevant) verwijzing naar de stappen in de KNEITER-leidraad. Bij de KWALITEITSEISEN (per blok/stap), kunt u kiezen de eis volledig uit te werken of te verwijzen naar passages in het onderzoekrapport.

Verantwoordingsformat voor opdrachtgevers

Download PDF