Categorie:Nieuwsberichten

Verkenning: inzicht in aanbod verblijfsaccommodaties

Het aanbod van verblijfsaccommodaties is onvoldoende in beeld op landelijk, provinciaal en regionaal niveau. De beschikbare statistieken omvatten slechts een deel van het aanbod, terwijl inzicht in het volledige aanbod van groot belang is voor toeristisch en ruimtelijk beleid. Zonder inzicht in het aanbod is het immers niet goed mogelijk om een beeld te vormen van het huidig gebruik van het aanbod of te beoordelen of er ontwikkelruimte is voor de toekomst.

Doel

Ons uiteindelijke doel is komen tot een (meer) volledig beeld van het aanbod van alle vormen van verblijfsaccommodaties in Nederland, inclusief vast kamperen, tweede woningen, jachthavens en particuliere verhuur. In deze verkenning worden alle noodzakelijke voorbereidingen voor een landelijke meting getroffen.

Resultaat

De verkenning resulteert in landelijke afspraken over definities en bronnen, die opgenomen worden in de nieuwe R&T standaard. Daarnaast ligt er aan het einde van de verkenning een projectvoorstel voor het uitvoeren van een nulmeting en een aanpak voor beheer en actualisatie van aanboddata.

Planning

Eind 2021 is een conceptversie van het werkdocument, waarin een stappenplan en een beschrijving van de beschikbare data is opgenomen, gemaakt. In 2022 zal de aanpak zoals in het werkdocument beschreven, worden getest in pilotprovincie Zeeland. Op basis van deze informatie wordt
het werkdocument in het eerste kwartaal van 2022 afgerond.

Deelnemers

Het Kenniscentrum Kusttoerisme neemt in dit project het voortouw. Daarnaast hebben verschillende LDA-deelnemers zitting in de werkgroep.

Bekijk meer over dit onderwerp