R&T standaard 2030

Tien jaar na de introductie van de Landelijke R&T standaard was er behoefte aan actualisatie en uitbreiding. We hebben de voorgaande standaard aangepast aan de uitgangspunten van Perspectief 2030. Waar nodig / wenselijk zijn bovendien nieuwe definities, bronnen en uitgangspunten opgenomen. De R&T standaard 2030 beslaat verschillende thema’s. Verdere uitbreiding van de standaard vindt dan ook thematisch plaats. Daarnaast willen we toekomstige inzichten ten behoeve van de R&T standaard kunnen verwerken. Hiermee is de R&T standaard 2030 een levend document geworden, waarvan nu de eerste versie is gepubliceerd.

Doel

Het doel van dit project is te komen tot een nieuwe standaard voor definities en bronnen in onderzoek binnen de gastvrijheidssector. Hiermee vergroten we de betrouwbaarheid en de vergelijkbaarheid van onderzoeken. De geactualiseerde R&T standaard is een leidraad voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers die data en inzichten vergaren over het domein van toerisme en recreatie.

Resultaat 

Keuzevrijheid zal altijd noodzakelijk en gewenst zijn bij het werken met definities en bronnen. Elke situatie is immers anders. In de vernieuwde R&T standaard zijn de definities onder gebracht waarover consensus is. We publiceren de standaard op deze website, voorzien van een handleiding voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Tot slot geven we advies over de verdere uitwerking van de standaard, zoals de aanpak van thema’s waarover verdere afstemming en standaardisatie van definitie(s) gewenst is.

Planning

De eerste publicatie met daarin het thema ‘Bezoekers: Omvang & Profiel’ is te downloaden via de link onderaan de pagina. Momenteel werkt de Werkgroep R&T Standaard 2030 aan de uitwerking van het tweede thema 'Bezoekers: Customer Journey en bezoekersstromen'. Publicatie van de nieuwe versie waaraan dit thema is toegevoegd is begin dit jaar voorzien. Andere thema’s die voor daarna op de rol staan zijn ‘Toeristisch aanbod' en ‘Impact van toerisme’. De invulling voor het thema 'Toeristisch aanbod' komt vanuit het project 'Aanboddata'. Het thema 'Impact van toerisme' zal waarschijnlijk in verband met de omvangrijkheid van dit thema opgesplitst worden in een aantal deelthema’s, om zo recht te doen aan de complexiteit en veelzijdigheid van het onderwerp. Deze deelthema’s (of enkele daarvan) kunnen in 2022 worden opgepakt.

Deelnemers

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme verzorgt de projectleiding van het actualiseren van de R&T standaard. Bij de gedachtevorming over en het tot stand komen van de inhoud van de standaard zijn diverse partijen betrokken, waaronder CBS, NBTC, onderzoekers vanuit verschillende DMO’s en adviesbureaus.

Download hier de R&T Standaard 2030

Deze download bevat het eerste deel van de R&T Standaard, deel 'Bezoekers: Omvang & Profiel’

De R&T Standaard, deel 'Bezoekers: Omvang & Profiel’